Historical flutes - traverso

 
 Hotteterre A 392 Hz
 J. Denner A 400/392 Hz (A 415 Hz)
 J. H. Rottenburgh A 392/400/415 Hz
 G. A. Rottenburgh A 415 Hz (A 440 Hz)
 Quantz A 392/415 Hz
 A. Grenser A 430 Hz (A 415/440 Hz)
 H. Grenser 4-keyed flute A 430 Hz
 H. Grenser 8-keyed flute A 430 Hz
 W. Liebel A 438 Hz
 Piccolo A 415/430 Hz